(Italiano) Edoardo Alaimo on ” Fashion in Town” magazine